Privacy reglement

Privacy reglement:

Gevestigd aan Praesens.nu,
Emmastraat 19
2351HA Leiderdorp
Telefoon: 06-43913917
E-mail: tmvandeijl@gmail.com of via info@praesens.nu

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Timo van Deijl is de Functionaris Gegevensbeschermig van www.praesens.nu

1. Begripsbepalingen

1.Persoonsgegeven:
elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 
2.Zorggegevens:
persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijk of de geestelijke gesteldheid van betrokkenen, verzameld door een beroepsbeoefenaar op het gebied van de gezondheidszorg in het kader van zijn beroepsuitoefening.
 
3.Verwerking van persoonsgegevens:
elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikking stelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.Het betreft de volgende gegevens:

-Voor-en achternaam

-Geslacht

-Geboortedatum

-Geboorteplaats

-Adresgegevens

-Burgerservice nummer ( BSN)

-Telefoonnummer

-E-mailadres

-Locatiegegevens

-Godsdienst of levensovertuiging

-Biometrische gegevens

-Genetische gegevens

-Gezondheid

-Strafrechtelijk verleden

4.Verstrekken van persoonsgegevens:

het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens.
5.Verzamelen van persoonsgegevens:
het verkrijgen van persoonsgegevens.
6.Bestand:
elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.
7.Verantwoordelijke:
Præsens Toelichting: De Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) bepaalt dat de verantwoordelijke is: "de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander, alleen tezamen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt".
8.Betrokkene: 
degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
9.Derde: 
ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.
10.Ontvanger: 
degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt. Dit kan zowel een persoon zijn binnen de organisatie van de verantwoordelijke als een persoon buiten de organisatie (Præsens).
11.C.B.P: 
Het College Bescherming Persoonsgegevens is het orgaan dat door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) wordt aangewezen om toe te zien of de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt overeenkomstig de wet.
12.W.B.P:
Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)
 

2.Doel registratie en verwerking persoonsgegevens

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen W.B.P.
Dit reglement is van toepassing op Præsens, statutair gevestigd in Leiden.
De registratie van persoonsgegevens heeft uitsluitend tot doel relevante gegevens op te slaan en te leveren voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor:
1. het kunnen voorbereiden van zorg aanvragen ten behoeve van de persoon die hiertoe aan Præsens een opdracht heeft verstrekt, hetzij direct, hetzij indirect. In geval van een indirecte opdracht, moet duidelijk gemaakt kunnen worden door deze derde dat hij/zij bevoegd is namens opdrachtgever te handelen.( machtiging AVG).
2. het uitvoeren van administratieve procedures op basis van een zorg indicatie besluit door een instantie zoals omschreven in artikel 9a van de AWBZ,voor zover het zorg indicatiebesluit geheel of gedeeltelijk in de vorm van een Persoons Gebonden Budget (PGB) of Zorg In Natura (ZIN) vorm wordt gegeven,en voor zover hiervoor een volmacht van de client aan ten grondslag ligt (machtiging indicatie aanvraag).

3. Het uitvoeren van administratieve procedures op basis van een beschikking van een gemeente in Nederland, voor zover deze beschikking geheel of gedeeltelijk in de vorm van een Persoons Gebonden Budget (PGB) of Zorg in natura (ZIN) vorm wordt gegeven, en voor zover hiervoor een machtiging van de cliënt aan ten grondslag ligt.
4. Het verstrekken van gegevens aan zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, zorg verlenende instellingen en uitvoerende overheidsinstanties voor zover dit op grond van wettelijke regels verplicht, c.q. geoorloofd is en voor zover dit noodzakelijk is voor een doelmatige uitvoering van de dienstverlening van Praesens.

5.Het afhandelen van mijn betaling

6.U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

7. U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.

8.Om goederen en diensten bij u af te leveren.

9.www.praesens.nu verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

3.Categorieen personen van wie gegevens worden verstrekt

Præsens verwerkt uitsluitend gegevens over de volgende categorieën.
1. personen die Præsens opdracht hebben gegeven een zorg aanvraag of administratie namens hen af te handelen;
2. Zorg verleners die individuele arbeidscontracten aan gaan met cliënten;
3. Zorginstellingen of als Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) fungerende zorg verleners;
4. Curatoren, bewindvoerders, wettelijke vertegenwoordigers en mentoren van de onder lid 1 van dit artikel genoemde categorie personen;
5. Contactpersonen van de onder lid 1 van dit artikel genoemde categorieën personen, mits de contactpersoon door de betreffende persoon daartoe is aangewezen en de contactpersoon hiervoor toestemming geeft;
6. Mantelzorgers en/of andere niet professionele zorg verleners;
7. Overige personen, voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten en voor zover zij daarvoor toestemming hebben gegeven

4.Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand of dossier zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

5.Vertegenwoordiging

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.Mijn website of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn met de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met mij op. info@praesens.nu of tmvandeijl@gmail.com,  dan verwijder ik deze informatie.

1. Indien de betrokkene jonger is dan 12 jaar treden de ouders op die het ouderlijk gezag uitoefenen dan wel de voogd in plaats van betrokkene 

2. Hetzelfde geldt voor de betrokken die de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen.
3. Indien de betrokkene in de leeftijdscategorie van 12 tot 16 jaar valt en in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, treden naast de betrokkenen zelf diens ouders of voogd op.
4. Indien de betrokkenen ouder is dan 18 jaar en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen, dan treedt, in volgorde als hier weergegeven, als vertegenwoordiger van hen op;
a. de curator, bewindvoerder of mentor indien de betrokkenen onder curatele staat of ten behoeve van hem het mentorschap is ingesteld;
b. de persoonlijk gemachtigde indien de betrokkene deze schriftelijk heeft gemachtigd, tenzij deze persoon niet optreedt;
c. de echtgenoot of andere levensgezel van de betrokkene, tenzij deze persoon dat niet wenst of ontbreekt; een kind, broer of zus van de betrokkene, tenzij deze persoon dat niet wenst.
5. Echter ook indien de betrokkene de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en wel in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, heeft hij/zij de mogelijkheid een andere persoon schriftelijk te machtigen in diens plaats als vertegenwoordiger op te treden.
6. De toestemming kan door de betrokkene of zijn vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.
7. De persoon, die in plaats treedt van de betrokkene, betracht de zorg van een goed vertegenwoordiger. Hij/zij is gehouden de betrokkene zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taken te betrekken. 
8. Indien een vertegenwoordiger optreedt namens de betrokkene, komt de verantwoordelijke zijn verplichten die voortvloeien uit de wet en dit reglement na jegens deze vertegenwoordiger, tenzij die nakoming niet verenigbaar is met de zorg van een goed verantwoordelijke.

6.Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

1. persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
2. Persoonsgegevens worden voor wel bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen verzameld.
3. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
4. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. 
5. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking van persoonsgegevens. Zijn handelswijze met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt bepaald door dit reglement. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van het niet naleven van dit reglement.

6.Ik deel uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

7. Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:
a. de betrokken voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
b. dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Præsens met de betrokken heeft gesloten waarbij de betrokkene partij is,  of voor handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht;
c. dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
d. dit noodzakelijk om een vitaal belang (bijvoorbeeld gezondheid of eigendom) van de betrokkene te waarborgen en het is niet goed mogelijk de betrokkene om toestemming te vragen.

8.Bewaarplicht

Ik bewaar uw peroonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.Ik hanteer de volgende bewaartermijnen van uw persoonsgegevens voor de duur van 7 jaar, omdat ik dat wettelijk verplicht ben.

8.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking door www.praesens.nu en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid.Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tmvandeijl@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.Maak in deze kopie uw pasfoto, machine readable zone (MRZ), de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart.Dit ter bescherming van uw privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.www.praesens.nu  

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. dat kan via de link:https//autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

www.praesens.nu neemt de bescherming va uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveilgd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met mij. tmvandeijl@gmail.com

Leiderdorp, 16-05-2018